På väg mot giftfria förskolor

Habo kommun arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Eftersom små barn är känsliga och särskilt utsatta är förskolan prioriterad. En hälsosam förskolemiljö handlar om allt från mat och leksaker till lokalvård och byggmaterial.

Samtliga förskolor är inventerade             
Habo kommun, med barn- och utbildningsförvaltningens förskolor i spetsen, arbetar mot en giftfri förskola och syftet är att öka kunskapen och medvetenheten inom området och minimera exponering av skadliga kemikalier.

A
ntagen projektplan med tillhörande aktiviteter 2016-2017
En kartläggning gjordes 2015 på några förskolor som också blev utgångspunkten för arbetet på övriga förskolor. Förskolorna har därefter arbetat med den första delen i en framtagen projektplan där de enklaste åtgärderna i stort genomförts. Kontakter har också förekommit med leverantörer av lek- och inredningsmaterial för att så långt det är möjligt säkerställa bra produkter i inköpsledet.

Sanering av lekmaterial inköpt innan 2008
Nästa steg i arbetet är att fasa ut samtliga leksaker som är inköpta innan 2008 där man vet eller misstänker att materialet innehåller skadliga kemikalier. 2008 kom ett leksaksdirektiv beslutat på EU-nivå som omfattar förbud om att skadliga kemikalier inte får finnas i leksaker.

Under hösten 2016 har förskolorna med hjälp av kompetens inom området inventerat sitt leksaksbestånd och lämnat in underlag för senare beslut kring nyanskaffning.

Övergripande kemikalieplan på gång i kommunen
Ett förvaltningsövergripande arbete med en kemikalieplan har påbörjats för hela kommunen. Förutom arbetet med giftfria förskolor kommer planen också belysa betydelsen av rätt materialval vid renovering och nybyggnation ur perspektivet giftfria miljöer samt regler och tillsyn i samband med upphandling.