Kvalitetsledningsmodell

Inom barn - och utbildningsförvaltningen i Habo kommun har ett kvalitetsledningssystem tagits fram i samverkan med företrädare från de olika verksamheterna och den centrala chefsgruppen.

Ledningssystemet består av:

Förvaltningens årshjul – plan för den uppföljning och utvärdering som barn- och utbildningsförvaltningen genomför inom det systematiska kvalitetsarbetet under året som går.

Förskolechefens/rektors ledningsdokument – beskriver organisation och ledning på respektive förskola/skola.

Pedagogisk planering - stöd till samtlig pedagogisk personal i det systematiska kvalitetsarbetet.

Pedagogiskt bokslut - förskolechefens/rektors utvärdering med analys av arbetet med barns/elevers lärande och trygghet. Bokslutet inkluderar också beslut om förbättringsarbete inför det kommande läsåret.

Verksamhetsplan - ligger till grund för det kommande läsårets kvalitets- och förbättringsarbete på de olika enheterna.

Kvalitetshandbok - innehåller policys/handlingsplaner, riktlinjer och stöd för verksamheten.