Systematiskt kvalitetsarbete

Vårt uppdrag är att erbjuda en utbildning som främjar alla barns utveckling och lärande. Därför behöver vi kontinuerligt förbättra vår verksamhet och anpassa den till de behov som våra barn och elever har.

Vårt systematiska kvalitetsarbete handlar om att identifiera utvecklingsområden i verksamheten, analysera dem, vidta åtgärder och utvärdera för att se om åtgärderna har effekt. Detta arbete sker i alla våra verksamheter och följs kontinuerligt upp av våra chefer i organisationen.

Hur vet vi vad vi behöver förbättra i verksamheten?
I arbetet med att hitta svaga länkar i verksamheten ser vi över praktiska faktorer som kan påverka barn och elevers lärande och utveckling, till exempel lärares behörighet. Vi kartlägger också våra förhållningssätt och vår undervisningskvalitet för att säkerhetsställa att vi arbetar på ett sätt som i forskning visat sig vara framgångsrikt. Elevers kunskapsresultat och syn på skolan utgör också viktiga underlag för vårt arbete med att identifiera vad vi behöver utveckla i verksamheten.

Hur vet vi hur vi ska förbättra verksamheten?
För att kunna förbättra verksamheten analyserar vi våra utvecklingsområden innan vi fastställer mål och sätter in åtgärder. I Habo kommun har vi tagit fram en analysbok som stödjer lärare och ledare i analysarbetet. Genom att fastställa mål vet vi vart vi är på väg. Målen gör det möjligt att följa upp och utvärdera vårt arbete. Vi har förvaltningsövergripande mål som ligger i linje med verksamhetsnära mål på varje förskola och skola. Målen utgår alltid från skollag och läroplan. När åtgärder väljs ut speglar vi vår erfarenhet i forskningsresultat.

Hur vet vi att vi gjort rätt?
För att veta att vi gör rätt följer vi kontinuerligt upp hur det går i relation till våra mål. När vi ser tendenser som pekar i positiv riktning håller vi fast vid de åtgärder vi beslutat. När verksamhetsåret avslutas sammanfattar vi våra lärdomar.

Tillsammans utvecklar vi framtidens skola
Förvaltningen organiserar flera insatser för att bidra till att skapa en lärande organisation. Detta gäller även vårt kvalitetsarbete. Ledare träffas regelbundet för att skapa samsyn, planera och utveckla sin kompetens kring att systematiskt förbättra verksamheten. På så vis lär vi av varandra och arbetar tillsammans för att utveckla skolan.