Anmälan till Vägledande samspel

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till barn- och utbildningsförvaltningen på denna blankett kommer att behandlas enligt dataskyddförordningen. Barn- och utbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till extern part om vi är skyldiga till det enligt offentlighets- och sekretesslagen. Du har rätt att begära ut vilka uppgifter vi har lagrade om dig samt begära rättelse av felaktiga personuppgifter. Kontakta då nämndsekreterare på socialförvaltningen, tfn 036-442 80 00. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.habokommun.se/personuppgifter

Godkännande av hantering av personuppgifter