Vår IT-satsning

Alla elever i årskurserna 1-9 i våra grundskolor har varsin lärplatta för att underlätta skolarbetet. Förskolorna har upp till tre lärplattor på varje avdelning. Alla pedagoger är också utrustade med en lärplatta.

Habo ger alla barn och elever möjlighet till digital kompetens och samma möjligheter och förutsättningar att utvecklas och nå målen.

 Vi följer utvecklingen som sker i samhället kring digital teknik och ser behovet av att förändra arbetssätten inom den pedagogiska verksamheten i både förskolan och skolan. Våra styrdokument ställer också nya krav på arbetet med digitala lärverktyg i den pedagogiska verksamheten.

Internationell IT-satsning
Genom Erasmus+ programmet höjer vi den digitala kompetensen ytterligare bland ledare och lärare med utvecklingsuppdrag. Läs mer här.

Varför satsar vi på digital teknik i skolan?
Satsningen på lärplattor innebär ett lyft när det gäller att öka elevernas möjligheter att använda digital teknik i skolarbetet.

Vi målsättning är att

  • öka kvaliteten på utbildningen i våra skolor
  • utveckla nya metoder och arbetsformer
  • öka lusten att lära hos såväl elever som pedagoger
  • öka elevernas måluppfyllelse och resultat

Roligt och lärorikt med lärplattor i förskolan
Enligt förskolans läroplan ska förskolan utmana barns nyfikenhet och ge barnen möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser. För detta är en lärplatta ett mycket bra redskap. Att arbeta med lärplattor blir för barnet ännu ett medel att utforska och att uttrycka sig med. Förskolan har ett stort ansvar att utveckla barns intresse för bilder och texter, och surfplattan är ett bra hjälpmedel till språkutveckling och matematik.

Barn- och utbildningsförvaltningen har lanserat en webbportal, Sharepoint, som består av flera olika mötesplatser. Dessa mötesplatser är till för samarbete, information, kommunikation och dokumentation, så att du som vårdnadshavare ska få en större inblick i ditt barns vardag och förskolans verksamhet. Mer information hittar du här.

Office 365 – ett steg ut i molnet
Habo inför ett molnbaserat verksamhetsstöd som heter Office 365. Alla lärare och elever får ett Office-konto med tillhörande funktionaliteter, som kommer att underlätta det dagliga arbetet. Tjänsten byggs upp med en mappstruktur där varje användare har sin egen mapp och där det också finns gemensamma mappar för delande av material. En lärare kommer direkt att kunna ge återkoppling och kommentarer på inlämnat material från eleven.

Office 365 kan användas hemifrån eller var man än befinner sig med sin enhet. Fria licenser följer med för att användas på hemdatorer om så önskas.

Datainspektionen har godkänt Office 365 för hur hantering, lagring och användning av skolmaterial sker. Office 365 omgärdas av bestämmelser enligt personuppgiftslagen (PUL) där man inte får ladda upp information av integritetskänslig karaktär. Det finns tydliga anvisningar från Datainspektionen om hur man får arbeta med molntjänster och Habo kommun informerar medarbetare och elever om detta.  

Finns det risker med trådlösa nätverk på förskolorna/skolorna ur strålningssynpunkt?
De trådlösa näten ska enligt Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer inte vara skadliga. Strålsäkerhetsmyndigheten gör bedömningen att radiovågorna från trådlösa nätverk är så svaga att de inte påverkar människors hälsa.  Mer information om trådlösa nätverk och strålning hittar du på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.