Transportdokument och anteckningar

Transportdokument
Ett transportdokument ska uppföras för varje transport av farligt avfall som sker med hjälp av anlitad transportör. Vid egentransport av farligt avfall behövs inget transportdokument upprättas. Avsändaren och mottagaren är tillsammans ansvariga för att transportdokumentet upprättas. Dokumentet ska innehålla uppgifter om:

  • Avsändare
  • Mottagare
  • Transportör
  • Datum för transport
  • Avfallsslag  och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
  • Avfallsmängd

Anteckningar ska föras för varje transport och undertecknas av både avsändare och mottagare. Mottagaren är skyldig att skicka tillbaka en bekräftelse, men det kan ändå vara bra att behålla en kopia på transportdokumentet.

Tänk också på att det finns särskilda regler för brandfarliga och explosiva varor och transport av dessa. Polismyndigheten kan svara på frågor om transport av farligt gods.

Anteckningar
Om farligt avfall uppkommer i din verksamhet ska du föra anteckningar över:

  • Avfallsslag  och tillhörande avfallskod enligt avfallsförordningen
  • Den mängd som uppkommer årligen
  • Mottagare (de anläggningar dit avfallet transporteras)
  • Datum för transport


Anteckningarna bör fyllas på vid varje transport. De ska sparas i tre år och kunna visas upp på tillsynsmyndighetens begäran.