Sortering av avfall

Sortera rätt så kan vi ta hand om avfallet på bästa sätt - speciellt sådant som är farligt för miljön.

Alla hushåll måste vara anslutna till den kommunala sophämtningen. Det är viktigt att lägga rätt sak på rätt plats. Alla är skyldiga att sortera ut miljöstörande avfall som farligt avfall, elavfall och icke brännbart avfall. Återvinningsbart avfall sorteras ut och lämnas till materialåtervinning. Skrymmande avfall som cyklar, möbler och trädgårdsavfall skall lämnas separat på sortergård.

Farligt avfall
För farligt avfall gäller striktare regler eftersom det kan orsaka skador på människor, natur eller djur. Farligt avfall ska separeras från vanligt avfall och olika former av farligt avfall ska hanteras separat. Exempel på farligt avfall är batterier, bekämpningsmedel, brandvarnare, fotokemikalier, färg och lack innehållande organiska lösningsmedel, kvicksilvertermometrar, lysrör, lösningsmedel, spillolja, oljefilter, sprayburkar och syror.

Hushållsavfall
Allt avfall som uppstår i ett hushåll, restaurangkök, kök, personalmatsal etcetera är hushållsavfall i formell mening. Det som vi i dagligt tal menar med hushållsavfall är det som blir kvar när du källsorterat. Det hushållsavfall som samlas in skickas till förbränning och blir till värme och el.

Övrigt avfall
PET-flaskor och aluminiumburkar pantas.
Överblivna läkemedel lämnar du in på ditt apotek.
Däck lämnar du till närmaste däckförsäljare – alla som säljer däck har skyldighet att ta emot kasserade däck kostnadsfritt men sitter däcken på fälg kan du behöva betala för att få dem borttagna.