Boendemiljö

Bra inomhusmiljön är viktig för att inte orsaka hälsoproblem, till exempel olika allergiska besvär och astma.

Kontakta fastihetsägaren i första hand
Om du känner besvär och misstänker att det är byggnaden du bor i som är orsaken till besvären ska du i första hand kontakta fastighetsägaren.

Fastighetsägarens ansvar
Är det du själv som är fastighetsägare har du självklart ett eget ansvar att åtgärda problemen.

Om besvären kommer utifrån
Kommer besvären från till exempel en industri, en granne, en väg eller liknande i närheten av bostaden? I så fall ska du i första hand kontakta den fastighetsägare eller verksamhetsutövare för den aktuella verksamheten och ställa klagomålet dit.

Om du inte blir hjälpt
Får du som boende inte gehör för dina klagomål vare sig det gäller din hyresbostad eller kringliggande verksamheter kan du vända dig till miljöförvaltningen. Miljöinspektören utför då en första utredning och bedömer besvärens omfattning. För att miljöförvaltningen ska kunna handlägga ärendet måste den besvären som du upplever utgöra en hälsorisk. Det är hyresvärdens eller verksamhetsutövarens ansvar att visa för miljöförvaltningen att dina besvär inte orsakas av problem i fastigheten.

I bostäder och lokaler kan det förekomma fukt och mögelskador, bristande ventilation och luftföroreningar, så kallade kemiska emissioner i bostäder och i andra lokaler.

Enligt miljöbalken ska bostäder och lokaler för allmänheten användas/brukas på ett sådant sätt så att man inte riskerar människors hälsa.

En bostad ska:

  • ge tryggt skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar.
  • ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt
  • ge tillräckligt dagsljus
  • hållas tillfredsställande uppvärmt
  • ge möjlighet att underhålla en god personlig hygien
  • ha tillgång till vatten i som är säkert och räcker till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.