Luft och fukt

Dålig luft kan orsaka hälsoproblem i bostäder och andra lokaler där man vistas längre tid. Det är därför viktigt att ha bra ventilation som ger bra luft inomhus.

Ventilation behövs för att vädra ut:

  • koldioxid och andra ämnen som vi själva avger som matos och dålig lukt
  • fukt från dusch, bad, disk och tvätt
  • flyktiga ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter och hobbymaterial
  • damm och flyktiga ämnen från textilier, inredningar och byggmaterial.

Riktvärde för ventilation i bostaden är ett luftflöde (luftomsättning) på minst 0,5 rumsvolymer per timme. Det innebär att luften ska bytas ut helt på två timmar. För undervisningslokaler och samlingslokaler finns riktvärde för uteluftsflöde. Det går att läsa mer om i Folkhälsomyndighetens allmänna råd 2014:18

Tecken på dålig ventilation:

  • Det bildas fukt på fönstren inomhus.
  • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr.
  • Matos kommer in från grannens lägenhet genom utsugningsventilen.
  • Det "tar emot" då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck).
  • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch.

OVK (obligatorisk ventilationskontroll)
Ventilationssystem i flerbostadshus ska regelbundet kontrolleras av en sakkunnig, så kallad OVK-besiktning. Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på slag av byggnad. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen av ventilationssystemet sker. (Länka till bygg)

Fukt
Orsak till fukt kan vara otillräcklig ventilation - huset är kanske för tätt efter noggrann isolering eller kanske saknas det tilluftdon i sovrummet. Frisk luft måste kunna komma in i bostaden någonstans och den "förbrukade" luften ska ut någon annanstans (i regel via kökets och badrummets ventil).

En annan orsak till förhöjd fuktighet i bostaden kan vara vattenskador av skilda slag via till exempel otätheter i fasad och tak eller läckande vattenledningar.

En "relativ" luftfuktighet mellan 20 och 70 % är normal inomhus. På vintern ligger nivån normalt under 40 %. Relativ fuktighet i luft beror bland annat av luftens temperatur.

Mögel
Mögel är en mängd olika sorters svampar som kan växa till i bostadsmiljö då det långvarigt eller återkommande finns tillräckligt med fukt i kontakt med organiskt material. Det kan förekomma mögelpåväxt på ytor eller inne i byggnadsmaterial. Ett vanligt exempel på ytligt mögel är missfärgningar i badrum och andra våtutrymmen. Ibland rör det sig om mycket ytlig påväxt som enkelt kan tvättas bort. Dålig ventilation bidrar starkt till att mögelsvampar kan växa till på våtutrymmens ytor. Misstänker man mögel och fukt i byggnadsmaterial behövs oftast en byggnadsteknisk undersökning med eventuell provtagning. Bostadens ventilation bör alltid kontrolleras i samband med mögelproblem.