Radon i byggnadsmaterial

Alla byggmaterial som är baserade på sten avger radon, normalt i små mängder. Blå lättbetong avger dock mer radon än andra byggmaterial. Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och kan ha använts i både inner- och ytterväggar samt bjälklag och ibland som isolering i form av kross under plattan. Blåbetongen kan ge höga radonhalter, ända upp till 1000 Bq/m3.

Mätning  
Det vanligaste sättet att mäta radon är genom långtidsmätning (minst två månader) med spårfilmsdosa vintertid. En sådan mätning går att beställa via miljöförvaltningen, som har ett avtal med Radonova för analys.

Åtgärder
Genom att öka luftomsättningen sänker man radonhalten. Vid måttligt förhöjda radonhalter, kan det räcka med att se över den befintliga självdragsventilationen och se till att det finns tilluftsdon. Vid högre halter kan det vara nödvändigt att installera någon form av mekanisk ventilation. Då ökad ventilation medför högre uppvärmningskostnader, kan man vid installation av mekanisk ventilation kombinera det med ett system som tillvaratar värmen ur frånluften.

Mer information finns bland annat på Boverkets webbplats och deras särskilda webbplats Radonguiden.  

Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.