Avgifter

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt en fastställd taxa.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt en av kommunfullmäktige fastställda taxa. Även vid ett avslagsbeslut utgår en avgift. Du kan genom länken plan- och bygglovstaxa ta del av taxan.

Sanktionsavgift
Om du bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen kommer byggnadsnämnden ta ut en sanktionsavgift vilken är mycket hög. Det kan till exempel inträffa om åtgärden som avses i lovet eller anmälan påbörjas innan ett startbesked utfärdats eller om en byggnad tas i bruk innan slutbesked utfärdats.