Avgifter

För handläggningen av ditt ärende tar byggnadsnämnden ut en avgift enligt en fastställd taxa.

Byggnadsnämnden tar ut avgifter enligt en av kommunfullmäktige fastställda taxa, nedan visas några exempel på avgifter. Exemplena är en ungefärlig uppfattning om avgiften och kan komma att variera från fall till fall. Även vid ett avslagsbeslut utgår en avgift. 

Exempel på avgifter för nybyggnadskarta och utsättning

  • Nybyggnadskarta för enbostadshus: cirka 7000 kronor
  • Utsättning av enbostadshus: cirka 7500 kronor (kostnaden beror på byggnadsarean samt antal hörn på huskroppen)

Exempel på avgifter för bygglov

  • Nybyggnad av ett bostadshus inklusive garage: cirka 20 000 kronor (avgift för nybyggnadskarta och utstakning tillkommer)
  • Tillbyggnad av enbostadshus mindre än 50 kvm: cirka 6 000 kronor
  • Garage mindre än 50 kvm: cirka 4 300 kronor
  • Plank: cirka 2 300 kronor

Exempel på avgift för anmälan

  • Installation av braskamin och rökkanal: cirka 900 kronor
  • Installation av vatten och avlopp: cirka 1 800 kronor
  • Attefallshus max 25 kvadratmeter: cirka 3 500 kronor
  • Tillbyggnad enbostadshus max 15 kvadrat: cirka 1 800 kronor

Observera att inga avgifter är momsbelagda. 

Byggsanktionsavgift
Om du bryter mot en bestämmelse i plan- och bygglagen ska byggnadsnämnden ta ut en byggsanktionsavgift vilken är mycket hög. Det kan till exempel inträffa om åtgärden som avses i lovet eller anmälan påbörjas innan ett startbesked utfärdats eller om en byggnad tas i bruk innan slutbesked utfärdats.