Bygglovsprocessen

Kräver den åtgärd du ska genomföra bygglov, rivningslov eller marklov måste du ansöka om detta hos byggnadsnämnden. Vissa åtgärder som inte kräver lov ska ändå anmälas till byggnadsnämnden.

Inom tio veckor ska byggnadsnämnden fatta beslut om ditt ärende. När ett bygglov eller förhandsbesked är beviljat kungörs detta i Post -och Inrikestidningar (PoIT). Tänk på att du alltid måste invänta startbesked innan du får påbörja din åtgärd.

Du ska se till att det finns en kontrollplan
Kontrollplanen är ett dokument för kontrollen av bygget. Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras, vad som ska kontrolleras och vem som kontrollerar.

I många fall krävs en kontrollansvarig
När du ska bygga, riva eller utföra en markåtgärd behövs i många fall en kontrollansvarig som ska hjälpa dig att upprätta en kontrollplan. Den kontrollansvarige ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras och dessutom vara certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan. På Boverkets webbplats hittar du en lista över certifierade kontrollansvariga

Tekniskt samråd
När byggnadsnämnden har beslutat om lov eller tagit emot din anmälan kommer du att kallas till ett tekniskt samråd. Vid enklare åtgärder behövs inget tekniskt samråd. Enklare åtgärder kan till exempel vara inglasning av altan, en liten tillbyggnad eller uppsättning av en skylt. Byggnadsnämnden bedömer från fall till fall om det är en enkel åtgärd eller inte.

Du måste få ett startbesked innan du börjar bygga
Innan du får påbörja en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden. Om du inte inväntar ditt startbesked ska byggnadsnämnden påföra dig en byggsanktionsavgift.

Arbetsplatsbesök
Efter det att startbeskedet är lämnat ska byggnadsnämnden minst en gång under arbetets gång besöka arbetsplatsen. Arbetsplatsbesök krävs inte vid enklare åtgärder, byggnadsnämnden gör denna bedömning. 

Slutsamråd
När byggåtgärderna har avslutats ska ett slutsamråd hållas på byggarbetsplatsen. Slutsamråd krävs inte vid enklare åtgärder, byggnadsnämnden gör denna bedömning. 

Du måste få ett slutbesked innan du får börja använda byggnaden
När du visat att alla krav är uppfyllda och nämnden inte har funnit några skäl till att ingripa utfärdar byggnadsnämnden ett slutbesked. Du får inte ta anläggningen eller byggnaden i bruk innan du fått ett slutbesked. Om du inte inväntar ditt slutbesked ska byggnadsnämnden påföra dig en byggsanktionsavgift.