Strandskydd

Foto på vattendrag
Foto på vattendrag

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet oavsett om det är inom tätbebyggt område eller på landsbygden. Bestämmelserna gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag oavsett storlek. Strandskyddet syftar till att trygga den allemansrättsliga tillgängligheten till strandområden men även bevara en god livsmiljö för djur och växter. Normalt är strandskyddet 100 meter från strandkanten både på land och i vatten och inkluderar undervattenmiljön.

Vissa områden har ett utvidgat skyddsområde och i Habo gäller strandskydd på 200 meter för Alvasjön, Hornsjön, Domneådammen, Risbrodammen, Stråken samt Knipesjön. För Vättern gäller ett utvidgat strandskydd på 300 meter.

Byggnadsnämnden har tillsynen för att lagen om strandskydd efterlevs och nämnden har möjlighet att bevilja dispens ifrån strandskyddet. Vissa ärenden handläggs av länsstyrelsen.

Inom strandskyddat område får man inte:

  • uppföra nya byggnader
  • ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt.
  • gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.
  • utföra åtgärer som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växtarter.

Dispens från detta förbud kan ges av byggnadsnämnden om något av följande skäl finns:

  • avser ett område som redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  • avser ett område som genom en väg, järnväg , bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandslinjen.
  • behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför strandskyddat område.
  • avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  • avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett mycket angeläget intresse.

Ansökan om strandskyddsdispens ska ske skriftligt via blanketten som finns under rubriken "Länkar".