Bergvärme

Installation av bergvärmepumpanläggningar ska anmälas till miljöförvaltningen. Komplett anmälan ska vara inskickad till miljöförvaltningen minst sex veckor innan installation sker.

Anmälan görs på särskild blankett som heter Anmälan om värmepump. Tillsammans med anmälningsblanketten ska också en karta där borrhålets placering är markerad skickas med.

Om bergvärme
När du funderar på att installera bergvärme är det flera viktiga saker du måste ta hänsyn till. Det är för att det ska fungera som det är tänkt och för att skydda miljön runtomkring.

Bergvärme tar en liten plats i anspråk, men det krävs ytligt liggande berggrund för att det ska fungera. Via två slangar som är ihopkopplade i ett U-rör på botten av borrhålet, utnyttjas värmeenergin i berget. Slangen innehåller köldbärarvätska (vatten och frostskyddsmedel) som antar bergets temperatur. Värmen gör sedan att köldmediet förångas i en värmepump.

Närliggande grannar

Om ditt borrhål behöver placeras närmare än 10 meter från fastighetsgränsen ska berörda grannar ges tillfälle att yttra sig, eftersom ditt borrhål i detta fall kan påverka grannarnas framtida möjligheter att borra på sina tomter. Anledningen till detta är att minsta skyddsavstånd mellan två borrhål är 20 meter. Även grannar med befintliga borrhål ska ges tillfälle att yttra sig. Yttrandet ska ske på blanketten som heter Yttrande om bergvärme. Det är du som sökande som ska skaffa eventuellt yttrande från dina grannar och skicka med dessa i ansökan. 

Observera att du endast har yttranderätt över värmepumpinstallationen. Det är Miljönämnden som fattar beslut i ärendet. Om du har yttrat dig och motsätter dig grannens ansökan kommer du att ges möjlighet att överklaga beslutet.