Praktiska råd

 • Brunnsborraren ska ha tillräcklig utbildning och tillämpa kriterierna för Normbrunn –16. Anlita gärna en certifierad brunnsborrare.
 • Borrhål ska placeras så långt som möjligt från grannens fastighetsgräns, minst 10 meter och gärna längre. Man kan placera borrhålet närmare än 10 meter från fastighetsgränsen men då kräves det yttrande från grannar.
 • För att få full effekt ska det vara minst 20 meter mellan borrhål.
 • Borra inte närmare byggnad än 4 meter på grund av risk för skador på husgrunden
 • Avståndet till närmsta vattentäkt ska vara minst 30 meter.
 • Vid närhet till enskild avloppsanläggning ska avståndet vara minst 30-50 meter från infiltrationsbädden.
 • Borrvatten ska avslammas i container eller liknande. Avslammat vatten bör infiltreras på grönyta. Vattnet får inte släppas till kommunens dagvattennät eller till vattendrag.
 • Se till att du får överskådliga och bra drifts- och säkerhetsinstruktioner av installatören.
 • Köldbärarvätskan ska vara så miljöanpassad som möjligt. Etanolblandning ska vara framställd av ren etanol.
 • Se till att kollektorn täthetsprovas i samband med installationen.
 • Anläggning ska utföras så att högst 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut vid läckage.
 • Tänk på att använda ett godkänt köldmedium.
 • Skylt som anger typ och mängd av köldmedium ska finnas på värmepumpen.
 • Var noga med att märka ut platsen för kollektorn med plastband eller liknande och upprätta ordentliga ritningar.

Installation av bergvärmepump inom vattenskyddsområde
I de fall bergvärmepump tillåts inom skyddsområde för grundvattentäkt, gäller högre krav på försiktighetsåtgärder. Det är föreskrifterna för vattenskyddsområdet som avgör om installation av bergvärme är tillåten.