Vedeldning

Alla som eldar med biobränsle (ved, pellets, flis etc.) ska elda på sådant sätt att det ger minsta möjliga miljöpåverkan.

Eldning inom tätbebyggt område ska ske med försiktighet och med hänsyn till närboende.

Småskalig fastbränsleeldning för uppvärmning kan vara ett bra alternativ till fossila bränslen (till exempel olja). Biobränslen räknas som koldioxidneutrala vid fullständig förbränning, det vill säga de bidrar inte till växthuseffekten. En förutsättning är dock att eldning sker på rätt sätt och med rätt teknisk utrustning. Fullständig förbränning av ved ger koldioxid, vattenånga och aska. Vid ofullständig förbränning bildas ämnen som är farliga både för miljön och människors hälsa till exempel metan, bensen och stoft. Metan är en mycket kraftigare växthusgas än koldioxid, bensen är cancerogent och partiklar ger luftvägsproblem. Det är därför av stor betydelse att anläggningar uppfyller de utsläppskrav som finns i Boverkets byggregler och att den som eldar gör det på rätt sätt. Allt som kommer in i en panna kommer också ut.   Miljönämnden har beslutat om riktlinjer som ska verka för att småskalig fastbränsleeldning sker på korrekt sätt för att minska utsläpp av ämnen som är farliga för miljön och människors hälsa.  Framtagandet av riktlinjerna är en av åtgärderna i Mullsjö och Habo kommuners fastställda Energi- och klimatstrategier.  

Installation av ny eldstad  
Om du ska sätta in en ny eldstad eller ändra din befintliga så ta kontakt med byggnadsnämnden och sotaren i din kommun.  

Olägenhet  
Upplever du obehag av någon annans vedeldning är det lämpligt att du pratar med den personen som eldar och informerar om olägenheten. Om problemet därefter kvarstår är du välkommen att kontakta miljöförvaltningen.