Klagomål

Miljöförvaltningen handlägger klagomål utifrån miljölagstiftning, livsmedelslagstiftning med flera.

Klagomålet kan gälla allt ifrån störande industriverksamhet till störande vedeldning, brister i bostaden eller en misstänkt matförgiftning.

Enligt miljöbalken (9 kap 3§) innebär olägenhet för människors hälsa en "störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig".  

Klagomål som lämnas till miljöförvaltningen registreras i vårt ärendehanteringssystem, vilket innebär att de blir offentliga handlingar. Du kan även lämna ett klagomål anonymt. Om du anmäler anonymt innebär det att du inte kan underrättas om eller överklaga beslut i ärendet.  

Fyll gärna i vår störningsdagbok. Den blir ett bra underlag för vår hantering av klagomålet. 

Klagomål behöver inte vara skriftliga utan kan lämnas muntligt eller via e-post. Det kostar inget att lämna klagomål.  

Beroende på vad klagomålet gäller handläggs det av olika miljöinspektörer. För mer information se under respektive område i menyn till vänster.