Bränninge 3:192 med flera

Planområdet är beläget i södra delen av Habo tätort, strax söder om Bränninge gård. Syftet med detaljplanen är att utöka kvartersmarken för att ge möjlighet att uppföra carportar men även göra planbestämmelserna mer flexibla genom att tillåta radhus, kedjehus samt fristående hus på marken. Byggnadsnämnden antog den 11 december 2013 detaljplanen för Bränninge 3:192 med flera.