Del av Länsväg 1828

Planområdet är beläget i södra delen av Habo tätort, mellan Anders Larssons väg och Länsväg 195. Syftet med detaljplanen är att ändra Del av länsväg 1828 till kommunal gata med kommunen som huvudman. Planen skapar möjlighet till gång- och cykelväg mellan Anders Larssons väg och Länsväg 195. Genomförandet av planen innebär att järnvägstunneln nedanför Ahlins stängs av för biltrafik. Fullmäktige antog den 25 april 2013 detaljplanen för del av Länsväg 1828.