Domsand Fiskebäckstomt 2:1 med flera

Beskrivning
Genom denna detaljplan vill kommunen möjliggöra en utökning av befintligt bostadsområde med tio nya tomter. Planområdets östra del utgörs av bostadsbebyggelse medan västra delen består av glest bevuxen tallskog. Planområdet omfattar cirka 7.2 ha och är beläget cirka 6 km söder om Habo tätort. 


Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 detaljplanen för Domsand Fiskebäckstomt 2:1 med flera och planen vann laga kraft  den 24 oktober 2014.