Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 med flera

Beskrivning
Syftet med ett upphävande är att ta bort de begränsningar som planen innebär, för att istället bedöma eventuella bygglov efter vad som gäller för byggnation utanför detaljplanerat område.

Byggnadsnämnden i Habo kommun beslutade den 9 oktober 2014 att upphäva byggnadsplanen över Ebbarp 1:18 med flera och beslutet vann laga kraft 8 november 2014.