Bränninge 1:2 med flera Lilla Bränninge

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utökning av området Lilla Bränninge (i tidigare detaljplan benämnt Södra Bränninge) med 15 tomter utmed områdets östra gräns. Byggnadsnämnden antog den 10 december 2015 detaljplanen och planen vann laga kraft den 8 januari 2016.