Plankarta Brännige 2_95

Detaljplan för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1

Ett planförslag för del av Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1 är under perioden 19 juni - 18 augusti 2017 utsänt för samråd. Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bebygga delar av Bränninge 2:95 med flerbostadshus.

Ett samrådsmöte för allmänheten kommer att hållas den 29 juni kl. 18.00 i Högra kammaren, kommunhuset.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga via "Länkar", där ges även möjligheten att ta del av olika utredningar och rapporter till exempel trafikbullerutredning.

Synpunkter på planförslaget lämnas in skriftligen till byggnadsnämnden senast den 18 augusti 2017. Frågor om planförslaget besvaras av planarkitekt  Mari-Helene Opdal som nås på tfn 036-442 81 38.