Fotomontage Jönköpingsvägen

Detaljplan för Bränninge 2:12 och 2:17

Kommunen arbetar nu med en detaljplan för fastigheterna Bränninge 2:12 och 2:17 vilka ligger i centralt i Habo tätort, strax öster om Habo station. Syftet är att på de aktuella fastigheterna planlägga marken för bostäder uppförda i flerbostadshus.

Planförslaget var under början av året 2019 ute på samråd, under samrådet hölls ett samrådsmöte för allmänheten. Efter samrådet har mindre justeringar och kompletteringar gjorts och planförslaget ställs nu ut för granskning under perioden 1 - 28 april.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo. Du kan även mejla in dina synpunkter till plan@habokommun.se. Dina synpunkter ska ha kommit in till byggnadsnämnden senast den 28 april 2019.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta planen.