Detaljplan för Fiskebäck 3:76 med flera

Kommunen arbetar med en detaljplan öster om väg 195, cirka fyra kilometer söder om Habo tätort (vid Väst-Göte). Planförslaget ställs nu ut för granskning, och planförslaget visar en planerad bebyggelse på sex radhuslängor i två plan.

Planförslaget ställs ut för granskning under perioden 3 december 2018 till och med 4 januari 2019. Synpunkter på granskningsförslaget ska vara inlämnade till byggnadsnämnden senast den 4 januari 2019.

  • Via e-post plan@habokommun.se 
  • Via post till Byggnadsnämnden i Habo kommun, Box 212, 566 24 Habo.
  • Lämna in i kommunhusets reception (Jönköpingsvägen 19, Habo).

Den som senast vid granskningstidens slut inte har framfört skrifltiga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande.

Innan den granskning som nu genomförs har planförslaget varit utsänt på två olika samråd, det första genomfördes under sommaren 2013. Efter samrådet 2013 har fastigheten bytt ägare och den nya ägarens avsikt är att bebygga fastigheten med radhus istället för villor och förskola vilket var den förra ägarens tanke. Planförslaget var utsänt på nytt samråd i början av 2018, under den samrådstiden arrangerades även ett samrådsmöte för allmänheten. 

Vill du ta del av samrådshandlingarna från i början på 2018 finns de på sidan "Tidigare planhandlingar för Fiskebäck 3:76 med flera".