Kärnekulla Idrottshall

Detaljplan för Kärnekulla 1:4

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att etablera en ny "stadsdel" med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4. 

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 31 januari 2019. Beslutet om detaljplanens antagande har överklagats till Mark- och miljödomstolen som den 5 juni 2019 beslutade att avslå överklagan. Ärendet har dock överklagats vidare och är nu hos Mark- och miljööverdomstolen för prövning.

Antagandehandlingarna finns att ta del av under rubriken länkar, vill du däremot ta del av samråds- och granskningshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för detaljplan Kärnekulla 1:4.