Allé med mur vid Kärnekulla, foto

Detaljplan för Kärnekulla 1:4 mfl

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för norra delen av Kärnekulla 1:4. Planförslaget är ute för samråd mellan den 7 april och 8 maj 2017.

Den 20 april 2017 kl. 18:00 arrangerar kommunen ett samrådsmöte för allmänheten. Mötet hålls i Kammarsalen i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19.

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligt till Habo kommun senast den 8 maj 2017. Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar kan lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tfn. 036-442 81 38.

Vill du ta del av samrådshandlingarna går du via länken, "Samrådshandlingar Kärnekulla 1:4".