Flygbild över planområdet

Detaljplan för Kvill 1:3

Syftet med detaljplanen är att undersöka lämpligheten för bostäder på en del av fastigheten Kvill 1:3.

Byggnadsnämnden beslutade den 9 november 2017 att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Kvill 1:3. 

Ungefärlig tidplan
Samråd: Kvartal 1 2021
Granskning: Kvartal 2 2021
Antagande: Kvartal 3 2022
Laga kraft: Kvartal 4 2022