Ändring av detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen

Kommunen arbetar nu med att ändra befintlig detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen. Området ligger väster om länsväg 195 strax söder om Sjogarpsrondellen. Syftet med planen är att ta bort en planbestämmelse som reglerar takkulör och takmaterial.

Ett förslag till ändring av detaljplan skickas nu ut till  berörda sakägare och myndigheter för samråd. Större delen av samrådshandlingarna kan du ta del av via "Länkar", fastighetsförteckningen finns tillgänglig i kommunhusets entré. Under "Länkar" finns utöver förslag på planändring även den för området nu gällande detaljplanen.

Samrådet pågår mellan den 25 juni och 31 augusti 2018. Vill du lämna synpunkter över planförslaget ska dessa vara skriftliga och inlämnade till byggnadsnämnden senast den 31 augusti 2018 (Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo alternativt plan@habokommun.se).

Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om planändringens antagande.