Ändring av detaljplan Stora Fiskebäck, östra delen

Byggnadsnämnden i Habo kommun har nu antagit ändringen av detaljplanen Stora Fiskebäck, östra delen. Planändringen antogs den 13 december 2018 och vann laga kraft den 14 januari 2019.

Området ligger väster om länsväg 195 strax söder om Sjogarsprondellen. Syftet med planändringen är att ta bort planbestämmelsen som reglerar takkulör och takmaterial.

Antagandehandlingarna finns att ta del av via "Länkar", vill du däremot ta del av samråds- och granskningshandlingarna går du till sidan "Tidigare planhandlingar för planändring Stora Fiskebäck, östra delen".