Översiktsplan 2040 Habo kommun

Habo kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. En översiktsplan beskriver kommunens vision av den långsiktiga planeringen av mark, vatten och den byggda miljön och omfattar hela kommunens geografiska yta.

Arbetet påbörjades 2017 och sträcker sig fram till årsskiftet 2019/2020. Du kan följa arbetet med översiktsplanen på denna sida, informationen uppdateras allteftersom arbetet fortskrider.

Utställning
Kommunen har sedan samrådet avslutades den 31 januari 2019 arbetat med att besvara inkomna synpunkter och revidera översiktsplanen. Samtliga synpunkter är sammanfattade och besvarade i dokumentet samrådsredogörelse.

Kommunstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att ställa ut översiktsplanen under perioden 28 oktober 2019 till och med 12 januari 2020. Handlingarna finns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Översiktsplanen finns även tillgänglig digitalt, genom en webbapplikation och den nås via länken https://karta.habokommun.se/app/oplan/.

Synpunkter på utställningsversionen lämnas senast den 12 januari 2020, märk gärna e-posten och posten med "ÖP 2040":

Skriftliga synpunkter på översiktsplanen utgör allmän handling och kommer att registreras som sådan, behandling sker enligt GDPR. Synpunkterna kommer att sammanställas och behandlas i ett särskilt utställningsutlåtande.

Nedan redogörs för tidigare delar i arbetsprocessen för framtagandet av Översiktsplan 2040.

Samråd
Kommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att skicka ut Översiktsplan 2040 för Habo kommun för samråd. Samrådstiden pågick mellan den 1 november 2018 till den 31 januari 2019. Handlingarna fanns tillgängliga på kommunens webbplats, i kommunhusets entré samt på biblioteket i Habo tätort. Under samrådsperioden bjöd kommunen in till allmänna samrådsmöten i fem tätorter; Furusjö, Brandstorp, Fagerhult, Habo och Västerkärr.

Vill du ta del av samrådshandlingarna går du till sidan Tidigare planhandlingar för Översiktsplan 2040 Habo kommun

Medborgardialog
Under januari och februari 2018 genomfördes en medborgardialog. Dialogen är dokumenterad och synpunkterna som kom fram under dialogen ligger delvis till grund för förslaget till översiktsplan. Du kan via rubriken länkar läsa sammanfattningen av medborgardialogerna januari och februari 2018.