Rökfria miljöer

Tobakslagen ger personer som inte röker rätt till rökfria miljöer. Syftet med lagen är också att hindra eller fördröja att barn och ungdomar börjar röka. Lagen begränsar därför rökning i vissa lokaler och utrymmen.

Rökförbud i skolor, förskolor och fritidshem
Det är förbjudet att röka i lokaler som är avsedda för barnomsorg och skolverksamhet, även på skolgårdar och på motsvarande områden vid förskolor och fritidshem. Rökrutor får inte finnas.

Rökfritt på café och restaurang
Alla restauranger och andra serveringsställen ska vara rökfria, utom när servering sker utomhus. Man får inte glasa in en uteservering och tillåta rökning i det utrymmet. Det går att inrätta speciella rökrum, men då är det inte tillåtet att ta med vare sig mat eller dryck in i rökrummet.

Lokaler för hälso- och sjukvård
Rökförbud gäller i alla utrymmen inom hälso-, sjuk- och tandvård som används eller passeras av patienter.

Hotell och liknande
Hotell och pensionat ska kunna erbjuda rökfria rum. Rökförbud ska gälla i vestibuler, trappor, hissar med mera. Man kan dock inrätta särskilda rum där rökning får ske.

Övriga lokaler
Rökning är förbjuden i lokaler som är öppna för allmänheten, som exempelvis banklokaler, butiker, serviceinrättningar och biografer. Man får inte heller röka i inrikes kollektivtrafik, eller i väntsalar, biljetthallar och andra lokaler som är avsedda att användas av resande. Det går dock bra att inrätta särskilda rökutrymmen, både i till exempel väntsalar och på tåg.

Störs du av någon annans rökning?
Störs du av rökning i en lokal som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till miljöförvaltningen. Det är den som äger eller på annat sätt ansvarar över en lokal eller område som omfattas av rökfria miljöer som är ansvarig för att reglerna om rökfria miljöer följs.

Ny tobakslagstiftning på gång
En ny tobakslag har sedan länge varit under framtagande och beräknas träda i kraft den 1:a januari 2018. I de nya reglerna förväntas fler områden utomhus än tidigare bli rökfria t ex uteserveringar, busshållplatser och lekplatser.

Länk till Folkhälsomyndigheten – Rökfria miljöer