Detaljplanen för Kärnekulla 1:4 har vunnit laga kraft

Den 7 november 2019 vann detaljplanen för fastigheten Kärnekulla 1:4 laga kraft.

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten med att bygga en ny stadsdel med bostäder, skola och handel inom del av fastigheten Kärnekulla 1:4. 

Beslutet om detaljplanens antagande blev överklagat till Mark- och miljödomstolen som den 5 juni 2019 beslutade att avslå överklagandet.

Ärendet överklagades vidare till Mark- och miljööverdomstolen som den 7 november 2019 beslutade att inte ge prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast.

Mer om kommunens planarbete hittar du här.