Information från byggnadsnämnden om obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Har du som fastighetsägare fått brev från byggnadsnämnden som informerar om att en obligatorisk ventilationskontroll (OVK) ska göras?

Det beror på att vi har skickat ut en påminnelse om att utföra en kontroll både till de som ska göra en under 2019 och till de som skulle ha gjort en kontroll tidigare men där vi saknar information om att en kontroll har utförts. Där vi saknar protokoll på att besiktningarna är utförda har ett tillsynsärende startats. 

Det är fastighetsägaren, oavsett vem som använder byggnaden, som är ansvarig att en OVK görs. Byggnadsnämnden ska se till att fastighetsägaren tar sitt ansvar. Vid en OVK ska det kontrolleras att ventilationssystemets funktion och egenskaper i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Har en omfattad ombyggnation utförts av ventilationssystemet gäller föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret. OVK utförs för att säkerställa ett tillfredställande inomhusklimat i byggnader. Dessutom ska det undersökas vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Syftet med byggnadsnämndens tillsyn är att säkerställa att de byggnader som omfattas av kravet har en godkänd ventilation då ventilationen är väsentlig för en god innemiljö. Bristande ventilation kan leda till en ökning av allergier, astma samt nedsatt prestationsförmåga för de som vistas i lokalerna.