Kärnekullaområdet med blommande rapsfält

Kärnekulla - Habos nya stadsdel

Runt midsommar kommer de första spadtagen tas till det som kommer att bli kommunens nya stadsdel, precis vid den södra infarten till Habo.

Till en början kommer befintliga byggnader på området att rivas och en bygginfart från Bränningeleden kommer att anläggas. Först till hösten kommer uppförandet av byggnader att påbörjas.

Bostäder, handel och ny skola

På området planeras för bostäder, livsmedelsaffär, restaurang och skrymmande handel, samt skola, förskola och idrottshall. Det är den privata exploatören Tosito AB som bygger bostäderna och handelsområdet medan kommunen står för skolan, förskolan och idrottshallen.

Rondellerna byggs om

För att området ska kunna anslutas till de befintliga vägarna Bränningleden och väg 195 så kommer Kråkerydsrondellen och Sjogarpsrondellen att byggas om med ytterligare varsitt ”ben”. Trafikverket ansvarar för detta och arbetat kommer att påbörjas 2021. Trafikverket kommer också att anlägga en gång- och cykelport under Bränningeleden, så att man smidigt ska kunna ta sig till området på andra sätt än med bil.

Parallellt med att det byggs på själva området kommer kommunen rusta upp cykelvägen längs Kärnkullavägen och även dra nytt vatten och avlopp dit. 

Mer information

Här på kommunens webbplats kommer vi lägga ut uppdatering om sådant som påverkar dig som kommuninvånare, t ex avstängda vägar och omledning av trafik. Här kan du också läsa om områdets detaljplan och så småningom kommer vi att presentera mer information om den nya förskolan och skolan. Vill du ha mer information om bostäderna eller den kommande handeln på området hänvisar vi till Tosito AB.

Preliminär tidplan:

Juni 

  • Rivning av befintliga byggnader och anläggning av bygginfart

Augusti

  • Anläggande av gata 1 påbörjas

Oktober

  • Byggnation av kvarter 12  och kvarter 3 påbörjas

2021

  • Ny gång- och cykelväg längs Kärnekulla vägen
  • Ombyggnation av rondellerna påbörjas
  • Byggnation av förskola och skola påbörjas

2022

  • Inflyttning i kvarter 12 och kvarter 3
  • Förskolan tas i bruk (januari)
  • Skolan tas i bruk (augusti)