Sanering av förorenat område i Ebbarp

Habo kommun har beviljats 1,5 miljoner kronor i bidrag från Naturvårdsverket till en akut sanering av ett område i Ebbarp där företaget El-Galavano tidigare låg.

Under cirka tio år, i mitten av 1960- och 1970-talet, bedrev företaget El-Galvano ytbehandlingsverksamhet i Ebbarp. Företaget omfattade småskalig ytbehandling genom förkromning, förnickling, slipning och polering. Till följd av verksamheten förekom utsläpp av cyanider och olika metaller bakom en ladugårdsbyggnad på en lantbruksfastighet. 

Vid provtagning av marken visade det sig att halterna av cyanider var mycket höga och i vissa prover akuttoxiska halter. Det finns även mycket höga halter av  zink, nickel, kadmium, koppar, krom och kobolt.

På grund av de höga halterna ansökte kommunen om ett statligt bidrag för att kunna påbörja en sanering av området. Ansökan beviljades av Naturvårdsverket och saneringen i området påbörjades i oktober och förväntas att vara klar i November.

Sanering sker genom att området schaktas i sektioner, provtagning sker kontinuerligt och de toxiska jordmassorna körs sedan till en deponi. När området är säkrat återställs det med nya jordmassor.