Furusjö

Planering pågår inför projektet att utvidga dricksvatten-och avloppsvattennätet i Furusjö. Projektet planeras att utföras under 2019.

Uppsamlingsledningar samt en pumpstation har till största delen placerats på fastigheten Äspered 1:38. Ledningarna går vidare genom Furusjön för anslutning till det kommunala vattnet och avloppet.

På land utformas ledningarna med självfall och i sjön läggs tryckledning.

 Se karta över området och den tänkta sträckningen i länken Översiktsbild ledningsstreckning.

Vad händer nu?

Ledningsdragning och placering av pumpstationen är projekterad och under upphandling.

Habo kommun fick Ledningsrätt hos Lantmäteriet för den del av ledningen som ligger på land. Ledningsrätten var tidssatt att uföras inom 2 år. Arbetet blev dock inte utfört i tid.

2019-10-02: I början av 2019 ansökte Habo kommun om förlängning av ledningsrätten. Förlängningen av ledningsrätten är överklagad till Mark och Miljödomstolen. Därför är arbetet inte ännu påbörjat. Habo kommun har för avsikt att utföra arbetet så fort ledningsrätten vinner laga kraft vilket avgörs av Mark och Miljödomstolen.

Den del som ligger i sjön är anmäld till Länsstyrelsen i Jönköpings Län som vattenverksamhet enligt 11 kap 9 a § miljöbalken (1998:808). Anmälan är godkänd.

 

Frågor och svar från informationsmöte

2016-07-12 hölls informationsmöte med fastighetsägare i Furusjö. Vid mötet hade fastighetsägare med sig några viktiga frågor. 

  • Vad händer om avloppsledningen går sönder?

Kontroll av läckage kommer att ske genom installation av tryckmätare i
pumpstationerna. Om ledningen går sönder säkerställer tryckvakten att inget avloppsvatten pumpas ut.  Avloppsvattnet ansamlas då i pumpstationerna. Om lagning av ledningen drar ut på tiden pumpas det upp och transporteras med slambil landvägen.

  • Varför dras ledningarna i sjön?

För att det ska bli självfall på avloppsledningarna från fastigheterna. Ledningarna placeras med en lutning för att avloppsvattnet ska kunna rinna iväg utan att behöva pumpas. Alternativet är att bygga ett LTA-system (Lågt Trycksatt Avloppssystem). Med ett LTA-system behövs en pumpstation för varje fastighet och avloppsvattnet pumpas till en samlingsledning. Driftsäkerheten är inte lika hög och pålitlig som ett självfallssystem. Risk finns för driftstopp som blir besvärande för fastighetsägarna, vilket vi helst undviker.

  • Varför dra ledningarna på land på detta sätt? 

För att intrånget på tomtmarkerna ska bli så litet som möjligt. Projektören har lagt huvuddelen av ledningen i den samfällda vägen. Några fastighetsägare blir trots detta drabbade av ledningsdragningen och Habo kommun välkomnar en diskussion med fastighetsägarna om ledningsförläggningen. Vid mötet framfördes några synpunkter som kommunen tar med sig i den fortsatta projekteringen.

  • Hur nära bostäder får man placera en pumpstation och hur mycket buller ger pumpstationen?

Avståndet ska vara minst 50 meter från närmaste bostad. Då stör pumpstationerna omgivningen så lite som det går, och lösningen blir ekonomiskt rimligt. Normalt så låter en pumpstation väldigt lite. Det finns pumpstationer på Sjöhagavägen i Furusjö om man vill undersöka bullerfrågan närmare.

  • Hur kommer jag till och från min fastighet under byggnationen?

När Habo kommun handlar upp entreprenaden så föreskrivs att körbara plåtar ska finnas och att fastighetsägare ska kunna ta sig till och från sin fastighet under hela byggtiden.

  • Får man ersättning för det intrång som görs på fastigheterna?

Ja, för det intrång som eventuellt blir av huvudledningen som kommunen anlägger. Kommunen ansöker om ledningsrätt (som är ett slags servitut för ledningar) hos Lantmäteriet i aktuella fall. Värdering av intrånget görs av Lantmäteriet.

  • Vad kostar  anslutningen och varför varierar den med storleken på tomten?

Det finns anslutningsavgifter beräknade för samtliga fastigheter, i enlighet med 2016 års taxa. Om man vill ha kostnaden för sin fastighet så kan fastighetsägaren begära det av kommunen direkt. Någon kostnad per fastighet presenterades inte vid mötet då den varierar eftersom ingen fastighet är identisk.

Anledningen till att anslutningen varierar med tomtstorlek är att större tomtgenerellt sätt innebär att en längre samlingsledning behöver dras för att ansluta fastigheter i området. Det kan finnas tillfällen då detta ger en orättvis fördelning av kostnaden, men det är ett verktyg som används på liknande sätt i hela landet. För att kostnaderna inte ska bli orimliga finns också ett tak för den delen av taxan som regleras av tomtens storlek. Maximalt hälften av taxan beror på tomtstorleken, maximal kostnad är alltså två gånger det fasta beloppet för anslutningen.

  • Kommer det att läggas fiber i samband med VA?

I samband med att vi lägger ner ledningar för VA så läggs även tomrör ner för framtida möjligheter att lägga ner fiber. I dagsläget finns inte någon fiberkommunikation med Habo tätort. Det finns inga nära förestående planer hos Habo Kraft att dra fiber till Furusjö.