Tillsyn - obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Sedan 1992 gäller en lag som föreskriver att ventilationssystem regelbundet ska kontrolleras av en sakkunnig, så kallad OVK-besiktning. Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontrollen av ventilationssystemet sker.

Kontrollintervaller
Kontroll av ventilationssystemet ska göras innan ett nytt system tas i bruk första gången och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen. Intervallerna är olika beroende på vilken verksamhet eller typ av byggnad det gäller. En- eller tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning, det räcker med en kontroll av ventilationen när systemet tas i bruk för första gången.

  • För förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader, oavsett typ av ventilationssystem, är kontrollintervallet tre år.

  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen FT-, FTX-ventilation, är kontrollintervallet  tre år.

  • För flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande, med ventilationssystemen, S-, F-, FX-ventilation är kontrollintervallet sex år.

  • För en- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation krävs endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande besiktning.

Godkänd kontrollant
Kontrollen ska utföras av en godkänd funktionskontrollant och kontrollanten ska ha riksbehörighet. Du hittar godkända kontrollanter på Boverkets hemsida. 

Sätt upp intyget i byggnaden
Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att besiktningen har gjorts, med datum för besiktningen, resultatet av kontrollen och datumet för nästa besiktning. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget på väl synlig plats i byggnaden.

Vid brister
Om funktionskontrollanten rapporterar anmärkning ska byggnadens ägare så snart som möjligt rätta till bristerna. Protokoll från ombesiktningen ska skickas in till byggnadsnämnden. Vid uteblivet protokoll eller brister som inte åtgärdas kan byggnadsnämnden förelägga om en avgift i form utav vite. Nämnden får också förbjuda den som äger eller har nyttjanderätten till ett byggnadsverk  att använda hela eller delar av byggnaden om den har brister som kan äventyra säkerheten hos dem som vistas i byggnaden.

Kommunens ansvar 
Byggnadsnämnden för ett OVK-register och ansvarar för tillsynen av den obligatoriska ventilationskontrollen.

Besiktningsprotokoll skickas till:

Habo kommun
Byggnadsnämnden
Box 212
566 24 Habo

alternativt

via e-tjänsten Inlämning av OVK-protokoll