Plogning och sandning

Vinterväghållningen i kommunen utförs både med egen personal och med hjälp av entreprenörer. Kommunens vinterväghållning kräver en stor organisation. När snön faller har personalen oftast många timmars jobb framför sig med att röja bort snö och sanda. Om någon maskin går sönder kan det tyvärr innebära förseningar. Blir det mycket snö måste vi även lasta upp snön och köra bort den.

Snöröjning påbörjas när snödjupet är minst 6 cm
Nattetid sker normalt ingen snöröjning utan den påbörjas tidigast klockan 04.00. Halkbekämpning utförs med sand eller krossat stenmaterial.

Så här prioriteras vinterväghållningen på våra gator:

  1. Gator med kollektivtrafik och gång- och cykelväg. Många, men inte alla, gång- och cykelvägar hålls öppna under vintern.
  2. Större tillfartsgator där det är mycket trafik.
  3. Skolbussvägar som inte redan kommit med i ovanstående prioritering.
  4. Gator till skolor och förskolor.
  5. Bostadsgator och andra mindre vägar.

Fastighetsägarens ansvar
Vid plogning av bostadsgator med mera kan det bli vallar vid uppfarter. Du som fastighetsägare ansvarar själv för:

  • att ta hand om den plogvall som eventuellt läggs upp framför uppfarten,
  • brevlåda och sopkärl är framskottade så att post och sophämtare kan komma åt dem

Den snö som skottas undan på den egna tomten får inte läggas ut på trottoaren eller på gatumark.

Det blir också lättare för vinterväghållningsfordonen att ta sig fram om du i förväg har klippt ned träd och buskar som sträcker sig ut över gatan eller gångbanan. Där behöver det vara fri sikt och fritt från hinder.

Så här framför du dina synpunkter på vinterväghållningen
Du kan fylla i vårt formulär i länken "Felanmälan vinterväghållning" eller ringa till växeln och framföra dina synpunkter. Dina synpunkter är värdefulla för oss, vi arbetar så gott vi kan med att lösa de problem som uppstår.

Efter vinter kommer vår
När vintern är slut utförs sopning och sandupptagning på samtliga ytor inom kommunen där sandning skett. Den påbörjas så snart som möjligt efter vintern och ska vara färdig senast 1 juni. Först utförs detta i Habo tätort och därefter i ytterområderna.