Kommunrevisionen

Revisorerna i kommunen är fullmäktiges och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man förtroendevalda revisorer. Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen.  

Granskning varje år
All verksamhet granskas varje år och resultaten presenteras i revisionsrapporter. I granskningen prövar man om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt. Man prövar även om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om.

Demokratisk kontroll
Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Revisionens grunder
Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision, samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Rapporterna från revisionen finns att läsa under rubriken granskningsrapporter under Länkar.

Sakkunnigt revisionsbiträde
Habo kommuns förtroendevalda revisorer biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från Deloitte AB.

Kommunrevisionen har fem ledamöter. Ordförande är Stellan Carlström (S). Vice ordförande är Jerker Johansson (L).

Du kan läsa mer om revisorernas arbetsfördelning genom att klicka på länken nedan:

Revisorernas arbetsfördelning

Kontaktuppgifter till revisorerna hittar du under Kontakt på denna sida.

Stellan Carlström (S)
Ordförande
Jerker Johansson (L)
Vice ordförande
Magnus Carlestav (S)
Maria Lindell Westmar
Johakim Knutsson (SD)