Kungörelse

Habo kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 27 april kl. 18.00 i kammarsalen, kommunhuset i Habo.

Följande ärenden behandlas:

 1. Årsredovisning 2016
 2. Revisionsberättelse 2016
 3. Tilläggsanslag för renovering av Hagabodaskolan hus 3 och förändrad budget för gång-och cykelväg Malmgatan
 4. Rivning av Gröne vägens skola
 5. Aktualitetsprövning av Framtidsplan för Habo kommun, översiktsplan 2005
 6. Barn som anhöriga, handlingsplan - antagande
 7. Modell för målstyrning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet
 8. Förvärv av aktier i Inera AB
 9. Svar på motion om allmän gatubelysning
 10. Svar på motion om familjepark
 11. Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun
 12. Redovisning av ej avgjorda motioner
 13. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
 14. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut
 15. Motion om förbättrade åtgärder vid matservering