Thomas Werthen skakar hand med Ann Linde

EU-handslaget - för ökad delaktighet

I fredags träffade EU- och handelsminister Ann Linde representanter för flera av länets kommuner för ett gemensamt handslag. Handslaget är en överenskommelse för att tillsammans öka kunskapen och delaktigheten för frågor som beslutas av EU.

”Det är över 20 år sedan Sverige blev med i EU, men fortfarande är kunskapen alldeles för låg om EU:s roll och om hur besluten som tas i Europaparlamentet påverkas oss i Sverige. Vi behöver öka kunskapen, delaktigheten och engagemanget i Eu-frågor”, säger Thomas Werthén (M).

I utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) pekas på en omfattande kunskapsbrist och att även många folkvalda och tjänstepersoner har svårt att redogöra för hur verksamheten är kopplad till beslut på EU-nivå. Det leder till att minska svenskars möjligheter att påverka EU-beslut. EU påverkar idag fler än hälften av de politiska besluten på lokal och regional nivå.

I samband med dagens symboliska handslag mellan oppositionsråd Thomas Werthén (M) och EU- och handelsminister Ann Linde (S) åtog sig Habo kommun att vidta åtgärder för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget för frågor som beslutas inom EU.

Detta åtar sig kommunen:

  • Genomföra utbildningar och kunskapshöjande aktiviteter för förtroendevalda och tjänstepersoner med fokus på EU:s beslutsprocesser, påverkan och EU-program.
  • Fortsätta arbeta för EU-samarbete och EU-finansiering för fortsatt utveckling i kommunkoncernen.
  • Efter valet 2018 genomföra studiebesök i Bryssel med kommunstyrelsen. Under mandatperioden genomföra ett studiebesök i Bryssel där nämnderna deltar.
  • Tillsammans med andra lokala och regionala aktörer medverka till flera gemensamma aktiviteter och samverkan kring EU program, samt att påverka EU i frågor av vikt för mål och prioriteringar på regional och kommunal nivå. Exempel på aktiviteter under den årliga Europaveckan, regional samverkan inom EU projekt till exempel projektet CHANGE.
  • Stödja ett långsiktigt arbete kring skolutveckling inom EU-området och den europeiska dimensionen.
  • Verka för ett ökat valdeltagande i EU-parlamentsvalet 2019.