Habo kommun redovisar ett bra ekonomiskt resultat för 2017

Årets resultat för 2017 landar på ca 25 miljoner kronor vilket är ca 18 miljoner kronor bättre än budget. I resultatet ingår reavinster från tomtförsäljning med ca 11 miljoner kronor.

”Nämnderna har gjort ett bra jobb under 2017 och deras samlade budgetöverskott är på ca 1 miljon kronor. Barn- och utbildningsförvaltningen har dock redovisat ett underskott på drygt 10 miljoner kronor och det beror främst på ett kraftigt ökat elevantal i förskolan”, säger Gunnar Petterson, kommunstyrelsens ordförande.  

Investeringarna har uppgått till 60 miljoner och den långfristiga låneskulden har minskat med 55 miljoner kronor.

För mer information om Habo kommuns årsbokslut vänligen kontakta: 

Johan Bokinge, ekonomichef, 036-442 80 98

Gunnar Pettersson, kommunstyrelsens ordförande, 036-442 81 67