Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder den 26 april 2018 kl. 18.00 i kommunhuset i Habo.

1. Slutredovisning av redovisningsprojekt

2. Årsredovisning 2017

3. Revisionsberättelse 2017 och ansvarsfrihet

4. Behov av nya förskolelokaler i Fagerhult - utökning av investeringsbudget

5. Samverkansavtal om energi- och klimatrådgivning

6. Svar på motion om ett naturområde för människor, fauna och flora

7. Svar på motion om trygghetsboende på Kärrsgården

8. Redovisning av ej avgjorda motioner

9. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

10. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda kommunfullmäktigebeslut

11. Arvoden till bolagsstyrelserna samt förändring av mandatperiod för bolagsstyrelserna

12. Ombud vid bolagsstämma 2018 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

13. Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till bolagsstyrelserna

14. Fyllnadsval

15. Information om Bruk för alla

16. Motion om redovisning av kostnader för lägenheter

17. Motion om att utreda möjlighet att skapa alternativa äldreboenden i form av generationsboende

18. Motion om likabehandlingsprincipen vid bredbandsutbyggnad på landsbygden i Habo

19. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om centralortens reningsverk