Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagens (PuL) syfte är att skydda enskilda personer mot att deras integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Lagen är huvudsakligen tillämplig på behandling av personuppgifter som helt eller delvis utförs med hjälp av datorer.

I en kommunal verksamhet är varje nämnd personuppgiftsansvarig med skyldighet att följa de regler som PuL sätter upp för att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter. För att få hjälp med detta har Habo kommun anlitat ett personuppgiftsombud. Ett personuppgiftsombud kan hjälpa den personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att skapa ordning och reda. Den som utser ett personuppgiftsombud slipper också skyldigheten att anmäla vissa behandlingar av personuppgifter till Datainspektionen och minskar därigenom sin administration. I Habo kommun är Axel Danielsson anlitad som personuppgiftsombud.

Medborgare äger rätten att få information en gång per år om vilka personuppgifter som finns registrerade om dem själva i de kommunala verksamheterna och bolagen. För att få denna information kontaktar man handläggaren i personuppgiftsfrågor (se under kontaktuppgifter).

Om man som enskild anser att personuppgifterna har blivit felaktigt behandlade eller för att få ytterligare information går det bra att även här kontakta handläggaren för personuppgiftsfrågor.

Man kan också ringa Datainspektionens call-center eller gå in på Datainspektionens hemsida för att få information.