Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-07

Organ

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

07 februari 2018

Paragrafer

15

Datum då anslaget publicerades

12 februari 2018

Datum då anslaget tas ned

06 mars 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunstyrelsens närarkiv