Kommunstyrelsens personalutskott 2018-01-30

Organ

Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesdatum

30 januari 2018

Paragrafer

1-2

Datum då anslaget publicerades

31 januari 2018

Datum då anslaget tas ned

22 februari 2018

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontorets närarkiv