Samråd för detaljplan Fiskebäck 3:76 med flera

Organ

Byggnadsnämnden

Kungörelsedatum

01 februari 2018

Datum då kungörelsen publicerades

01 februari 2018

Datum då kungörelsen tas ned

09 mars 2018

Förvaringsplats för handlingarna

Tekniska förvaltningen

Detaljplanens syfte är pröva lämpligheten att bebygga delar av Fiskebäck 3:76  med radhus, den bedöms inte avvika från gällande översiktsplan.

Samrådshandlingarna finns tillgängliga på:

  • www.habokommun.se/planer
  • Kommunhusets, Jönköpingsvägen 19, Habo
  • Biblioteket, Blå torget, Jönköpingsvägen 2, Habo

Samrådstiden pågår mellan 1 februari – 8 mars 2018.

Den 19 februari kl. 18:00 arrangerar kommunen ett samrådsmöte för allmänheten. Mötet hålls i Högra kammaren i kommunhuset, Jönköpingsvägen 19.

Synpunkter på planförslaget framförs skriftligen till Habo kommun, Byggnadsnämnden, Box 212, 566 24 Habo eller plan@habokommun.se, senast den 8 mars 2018.

Den som inte senast under granskningstiden har framfört skriftliga synpunkter på planförslaget kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta planen.

Upplysningar om samrådsförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel. 036-442 8138.