Tillstånd och anmälan

För att förhindra att människor, djur, växter och egendom kommer till skada samt att yt- och grundvattenkvaliteten inte försämras krävs det tillstånd eller anmälan för att få sprida bekämpningsmedel inom utsatta områden.

Tillstånd krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • På tomtmark för flerfamiljshus
 • På gårdar till förskolor och skolor eller allmänna lekplatser
 • I parker och trädgård dit allmänheten har tillträde
 • Inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Inom skyddsområde för vattentäkt
 • Vid planerings- och anläggningsarbeten
 • På vägområden samt på grusytor och andra mycket genomsläppliga ytor
 • På ytor av asfalt eller betong eller andra hårdgjorda material
 • Inom skyddsområde för vattentäkt 

Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg.

Anmälan krävs för yrkesmässigt användande av växtskyddsmedel inom följande områden:

 • Banvall.
 • Område större än 1000 m² där allmänheten får färdas fritt med undantag av åkermark.
 • På vägområden, för att förhindra spridning av invasiva främmande arter eller andra arter som omfattas av föreskrifter om bekämpning som Statens jordbruksverk har meddelat

Ansökan/anmälan om yrkesmässig användning av växtskyddsmedel ska vara insänd till miljöförvaltningen minst sex veckor i förväg..

Anslag

Där allmänheten får färdas fritt måste tydlig och väl synlig information om spridningen av bekämpningsmedel sättas upp. Anslagen ska vara minst i A5-format och av väderbeständigt material. Anslagen ska sitta uppe minst en månad och tas bort inom åtta veckor, efter det att spridningen avslutats.

Anslagen ska innehålla information om:

 • Avsikten med spridningen, medlets namn och registreringsnummer.
 • Karta/skiss eller beskrivning över området.
 • Namn, adress och telefon till den som utför spridningen.
 • Spridningsmetod och beräknad tidpunkt eller tidsperiod för spridningen.
 • Var man kan få ytterligare information om spridningen.