Hygienlokaler

Du som erbjuder hygienisk behandling som till exempel piercing, tatuering, akupunktur eller fotvård och där det innebär risk för blodsmitta genom användning av skärande eller stickande verktyg, är anmälningspliktig till miljönämnden.  

Hygien och lokaler
Det är viktigt att lokalen som du valt för verksamheten är ändamålsenligt inredd och uppfyller kraven på god hygienisk status när det gäller utformning och val av material samt utrustning. Enligt miljöbalken är det du som ansvarar för verksamheten som ska ha kunskap om vad som gäller och hur verksamheten påverkar miljö och hälsa. Skador, besvär och liknande ska förebyggas. Alla som driver en verksamhet ska också hushålla med råvaror och energi och välja kemiska produkter som är mindre skadliga för miljön. Du ska också kunna visa att hänsynsreglerna följs, bland annat genom att ha en fungerande egenkontroll.  

Mobil verksamet
Du som har tänkt att driva en mobil verksamhet som tex hem- och mässbesök, måste anmäla det till den kommun där du har utrymmen för rengöring, lagring med mera. Du bör också meddela de kommuner du har tänkt att verka i.

Egenkontroll
Du som driver verksamheten ska ha kunskap om vilka lagar och bestämmelser som berör verksamheten. Du ska ha en egenkontroll som innefattar rutiner för:

  • ansvarsfördelning,  
  • upprätthållande av god hygien i samband med behandlingar, handhygien, smittrening med mera,  
  • fortlöpande och planmässigt undersöka och bedöma risker för smitta eller annat besvär gällande människors hälsa,
  • underhåll av lokaler och inredning,
  • kontroll av utrustning till exempel autoklav,  
  • städning, rengöring och skötsel av lokaler och utrustning samt för kontroll av dessa åtgärder,
  • hantering och val av kemiska ämnen som kan innebära risker från miljö- och hälsosynpunkt, och
  • kommunikation med kunderna.

Miljöförvaltningen inspekterar med jämna mellanrum att hygienlokalerna uppfyller Socialstyrelsens råd om hygien och renhållning.  

Har du synpunkter  på en hygiensik verksamhet?
Om du tycker att en hygienlokal inte håller rent och snyggt eller är orolig för att ha fått någon smitta när du besökt en hygienlokal kan du kontakta miljöförvaltningen.