Försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet är ett komplement till den egna inkomsten.

Försörjningsstödet är ett behovsprövat ekonomiskt stöd som man ansöker om månadsvis hos kommunens socialtjänst. Har du tillgångar i form av till exempel bankmedel, aktier eller kapitalvaror som går lätt att sälja måste dessa användas innan du har rätt till försörjningsstöd. Om du har egen fastighet kan det också påverka din rätt till försörjningsstöd.

Försörjningsstödet är inte villkorslöst
Meningen med försörjningsstödet är att det ska vara av tillfällig karaktär och stödja dig så att du återigen kan börja försörja dig själv. Om du ansöker om ekonomiskt bistånd på grund av till exempel arbetslöshet så måste du stå till arbetsmarknadens förfogande. Det innebär att du ska vara anmäld på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete och ta emot erbjudet arbete eller annan sysselsättning. Har du varit arbetslös länge kan socialförvaltningen begära att du ska delta i praktik eller kompetenshöjande verksamhet.

Vad kan jag få för ekonomisk hjälp?
Försörjningsstödet ska garantera en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Beviljas du försörjningsstöd får du ersättning för

  • Livsmedel
  • Kläder och skor
  • Lek och fritid
  • Förbrukningsvaror
  • Hälsa och hygien
  • Dagstidning, telefon och tv-avgift

Ersättningsnivån grundas på officiella prisundersökningar.

Du får även pengar för dina personliga kostnader för boende, arbetsresor, hushållsel, hemförsäkring och fackföreningsavgift.

Efter särskild prövning kan du även få pengar till sådant som du bedödms behöva för att uppnå en skälig levnadsnivå, till exempel läkarvård, medicin, tandvård och glasögon.

Utredning
När du ansöker om försörjningsstöd görs en grundlig utredning om familjens ekonomi. Du måste kunna styrka dina samtliga inkomster och utgifter.  

Ofta kontrolleras dina uppgifter med till exempel Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, bilregistret och skattemyndigheten. Om du lämnar oriktiga eller ofullständiga uppgifter kan du bli polisanmäld för bedrägeri.

Studerande eller sambo
Du som är studerande har i regel inte rätt till försörjningsstöd under pågående termin. Lever du i ett samboförhållande så räknas inkomsterna samman när man bedömer behovet av försörjningsstöd, det betyder att i samboförhållande har man försörjningsskyldighet för varandra.

Kan jag få försörjningsstöd?
Gå in på Socialstyrelsens webbplats och testa om du har rätt till försörjningsstöd. Testet garanterar ingenting - men det visar hur du ligger till.