Stöd till den som utövar våld

Våld förekommer i alla samhällsklasser och bland alla nationaliteter, och kan vara svårt att bryta på egen hand.

Om du vill ändra ditt sätt att hantera konflikter och våldsbeteenden är du välkommen att kontakta ATV (Alternativ till våld).

Du börjar med att komma på några individuella, kartläggande samtal innan du bestämmer dig om du vill fortsätta i en längre samtalskontakt.

ATV drivs i samverkan mellan Habo kommun, Jönköpings kommun, Region Jönköping och Polisen.

Vi vänder oss till dig som har fyllt 18 år och som:

  • har svårt att hantera ilska och aggressioner
  • hamnar i konflikter med din partner som leder till hot- och/eller våldsituationer
  • använder våld och/eller hot mot någon närstående
  • på frivillig basis är beredd att söka hjälp

  På ATV arbetar vi med att:

  • klargöra dina problem och öka din medvetenhet om vad som är våld i en nära relation
  • hitta alternativa handlingsmönster och strategier
  • förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld eller hot om våld
  • prata om ditt föräldraskap (om du har barn)

Det finns möjligheter till råd och stöd men även en längre och fördjupad behandlingskontakt.

Insatserna är kostnadsfria. Du kan kontakta oss anonymt. Vi bokar tolk när behov finns.

Du är välkommen att ringa eller kontakta oss per e-post.

Tystnadsplikt
Vi har tystnadsplikt, vilket gör att vi inte får prata om det som kommer fram vid våra samtal med någon utomstående.

Anmälningsskyldighet rörande barn som riskerar att fara illa
Vi har anmälningsskyldighet om något kommer upp under samtalen som gör att vi känner oro över ett barns situation. Anmälan görs till socialtjänsten för utredning om barnens situation.